Ogólne warunki handloweDrukuj

1. OGÓLNE WARUNKI

1.1. Niniejsze ogólne warunki handlowe (OWH) dotyczą użytkowania platformy LoadFox znajdującej się pod adresem www.loadfox.eu i regulują korzystanie przez jej użytkowników/użytkownika.

1.2. Platforma służy w pośredniczeniu ładunków między spedytorami (a w późniejszym czasie między innymi grupami). Za pomocą platformy użytkownik może:

1.2.1. oferować innym użytkownikom platformy ładunek (w szczególności ładunek częściowy).

1.2.2. przyjąć oferowany ładunek od innych użytkowników platformy (w szczególności częściowy ładunek) dla własnej trasy frachtu.

1.2.3. posługując się algorytmem, który uwzględnia początek i koniec trasy, okno załadunkowe i rozładunkowe, zmiany czasu pracy kierowcy, pojemność załadunkową, przygotować propozycję najbardziej optymalnej trasy frachtu . Następnie użytkownik na podstawie §§ 407 niemieckiego kodeksu handlowego może zawrzeć umowę z partnerem frachtowym dotyczącą transportu odpowiedniego ładunku (umowa frachtowa) na podstawie, której w zależności od sytuacji – albo partner frachtowy (podpunkt 1.2.1) albo użytkownik (podpunkt 1.2.2) jest przewoźnikiem.

1.3. Platforma przeznaczona jest wyłącznie dla przedsiębiorców (a nie konsumentów) w myśl § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego, a spedycje i przewoźnicy spełniają konieczne do tego warunki. W późniejszym czasie Loadfox przyjmie również inne grupy użytkowników jako użytkowników platformy.

1.4. Niniejsze OWH pomiędzy użytkownikiem a Loadfox ustalone zostają online wraz z zakończeniem rejestracji na platformie i zaakceptowaniem OWH przez użytkownika. § 312i ust. 1 zdanie 1 nr 1 do 3 i zdanie 2 niemieckiego kodeksu cywilnego nie obowiązują podczas zawierania niniejszych OWH.

1.5. Ogólne warunki handlowe lub użytkowania przez użytkownika nie mają zastosowania wobec tych OWH. O ile w późniejszym czasie utworzone zostaną dodatkowe usługi grupy MAN (RIO) na platformie, będzie to wymagało osobnego zawarcia ogólnych warunków handlowych dla grupy RIO MAN.

2. FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY, FAZA BETA I ZAWIERANIE UMÓW FRACHTOWYCH

2.1. Funkcjonalności platformy
Platforma oferuje użytkownikowi funkcjonalności opisane w paragrafie 1.2 w powiązaniu z ofertą planowania ładunków i tras.

2.2. Ograniczona funkcjonalność i zasięg geograficzny jak i bezpłatność w czasie początkowej fazy beta; osobne OWH po fazie beta
Na początku niniejszych OWH platforma oddana jest do dyspozycji użytkownikom jako wersja beta w trybie testowym (faza beta). Podczas fazy beta platforma nie zawiera jeszcze wszystkich funkcji. O ile faza beta nie zawiera pełnego spektrum usług, ograniczona funkcjonalność została w tych OWH przedstawiona i ustalona.

Tryb testowy i ograniczona funkcjonalność w fazie beta skutkuje nieodpłatnym zawieraniem umów frachtowych pomiędzy użytkownikami a Loadfox.

O planowanej późniejszej zmianie z fazy beta na rozszerzoną użytkownik zostanie wcześniej poinformowany. Jeśli po zakończeniu fazy beta użytkownik wyrazi zgodę na dalsze użytkowanie platformy, należy online uzgodnić odpowiednio zmienione ogólne warunki handlowe pomiędzy stronami.

 

2.3. Informacje dotyczące użytkownika i ładunku ( informacje frachtowe)

Użytkownik ma obowiązek przed zawarciem umów frachtowych załadować wymagane na platformie informacje i dokumenty dotyczące działalności firmy (jak np. dane kontaktowe (nazwisko, adres mailowy, adres do korespondencji handlowej, numer telefonu), licencję transportową i polisę ubezpieczeniową) i jeśli jest to wymagane zgodne z prawdą informacje o towarze. Informacje te zostaną udostępnione poprzez platformę innym użytkownikom (w szczególności partnerom frachtowym użytkownika).

Loadfox nie ma obowiązku sprawdzania ważności, poprawności i kompletności informacji frachtowych zamieszczonych przez użytkowników lub partnerów frachtowych. Informacje frachtowe danego użytkownika powinny być aktualne, dotyczy to przede wszystkim danych kontaktowych. W przypadku błędnych lub nieaktualnych informacji frachtowych Loadfox ma prawo skorygować lub uzupełnić dane lub też w sytuacji poważnego uchybienia zablokować konto użytkownika. Loadfox zastrzega sobie prawo usunięcia pojedyńczych ładunków oferowanych przez użytkownika, jeśli nie są one już aktualne lub istnieje podejrzenie niewłaściwych informacji.

Informacje frachtowe o towarze i trasie frachtu użytkownik w czasie trwania fazy beta jest zobowiązany wpisywać manualnie na platformę.

Loadfox jest upoważniony do uzyskania informacji na temat wypłacalności użytkownika.

Zdolność kredytowa sprawdzana jest w informacji gospodarczej (Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 500 166, 22701 Hamburg), której baza danych udostępnia Loadfox zgromadzone dane adresowe i dane o wypłacalności użytkownika, o ile Loadfox przedstawi swój uzasadniony interes wiarygodnie i nie istnieje podstawa aby przypuszczać, że użytkownik ma godny ochronie interes w tym, aby wykluczyć ich udostępnianie. W przypadku danych dotyczących adresu i wypłacalności są to dane, które są znaczące dla obliczenia wartości prawdopodobieństwa z uwzględnieniem uznanego matematyczno-statystycznego procesu pozwalającego obliczyć prawdopodobieństwo określonego zachowania. Do obliczenia wartości prawdopodobieństwa nie są używane jedynie dane adresowe.

2.4. Zawieranie umów frachtowych

Wraz z zawarciem tych OWH nie zachodzi ani w przypadku Loadfox ani użytkownika roszczenie z tytułu udostępniania frachtu lub zawierania umów frachtowych. Dla zawierania umów frachtowych obowiązują następujące regulacje:

2.4.1. Sprawdzenie tras frachtowych i informacji frachtowych przez użytkownika przed zawarciem umowy frachtowej

Jeśli użytkownik przed zawarciem umowy frachtowej podda trasę analizie algorytmowi platformy, wówczas mówimy wyłącznie o obliczonej niewiążącej propozycji.

Użytkownik ma obowiązek przed zawarciem umowy frachtowej sprawdzić na własne ryzyko wyświetloną propozycję trasy frachtowej (co do jej możliwości przeprowadzenia, poprawności i aktualności) jak i informacje frachtowe dotyczące partnera frachtowego lub o innych osobach trzecich.

Faktyczna możliwość realizacji wyświetlonej trasy frachtu i poprawność/aktualność informacji frachtowej nie są częścią usług platformy Loadfox. Loadfox nie odpowiada również za możliwość realizacji trasy frachtu i/lub poprawności/aktualności informacji frachtowej i nie przejmuje za nią żadnej odpowiedzialności.

2.4.2. Zawieranie umów frachtowych offline / ograniczony zakres geograficzny

W czasie trwania fazy beta umowy frachtowe pomiędzy użytkownikiem a partnerem frachtowym należy zawierać poza platformą. Loadfox nie uczestniczy w zawieraniu umowy i nie oferuje żadnych funkcji za pośrednictwem platformy, która pozwalałaby na zawieranie umów frachtowych za pomocą platformy.

2.4.3. Brak praw lub obowiązków wynikających z umowy frachtowej dla Loadfox

Umowa frachtowa zawsze zawierana jest pomiędzy użytkownikiem a partnerem frachtowym tzn. nie z Loadfox. Loadfox w ramach zawieranej umowy nie reprezentuje w żadnym razie praw lub obowiązków ani użytkownika ani partnera frachtowego.
Loadfox nie ponosi odpowiedzialności za szkody pomiędzy użytkownikiem i partnerem frachtowym i nie ręczy za właściwą realizację umowy frachtowej pomiędzy użytkownikiem a partnerem frachtowym.

2.5. Opłata frachtu na podstawie umowy frachtowej

W czasie fazy beta wszystkie opłaty (w szczególności fracht), które użytkownik ma uregulować u partnera frachtowego lub partner frachtowy u użytkownika zgodnie z regulacjami umowy frachtowej dotyczącej towaru oferowanego przez platformę, mają zostać opłacone poza platformą offline bezpośrednio pomiędzy użytkownikiem a partnerem frachtowym. Loadfox nie jest włączony w ten proces zapłaty i nie oferuje możliwości zapłaty poprzez platformę.

2.6. Prezentacja map na platformie

Prezentacje map są poddawane nieustannemu dopasowaniu i nie oddają w pełni rzeczywistości. Loadfox zastrzega sobie prawo do możliwości modyfikowania w każdej chwili map i elementów danych lub do ich usuwania, włączając funkcje dotyczące map. W szczególności Loadfox nie ponosi odpowiedzialności co do dostępności, funkcjonalności i poprawności informacji zawartych na mapach.
Dla używania map obowiązują licencje użytkownika końcowego dotyczące stron trzecich, które zostają uzgodnione pomiędzy usługodawcą osobą trzecią. W związku z tym mapy są dopuszczone wyłącznie do użytku wewnętrznego użytkownika; nie wolno mu kopiować map, dopasowywać lub zmieniać kodów źródłowych bądź struktury mapy.

2.7. Brak wyłączności, obowiązku odbioru i obowiązku zbytu

Używanie platformy przez strony i innych użytkowników nie przebiega na zasadzie wyłączności. Żadna strona nie podlega ograniczeniom konkurencji. Dla użytkownika nie istnieją żadne minimalne ilości odbioru; w szczególności użytkownik nie jest zobowiązany na podstawie tych OWH do zawierania umów frachtowych. Loadfox nie jest zobowiązany poprzez funkcje platformy do dystrybucji, reklamy lub innego wspomagania sprzedaży oferowanych przez użytkowników na platformie towarów.

3. OPŁATY

3.1. Brak opłat w trakcie fazy beta.

Zgodnie z tymi OWH używanie platformy w trakcie fazy beta jest bezpłatne. Wprowadzenie ewentualnych opłat będzie wymagało osobnego porozumienia pomiędzy stronami.

3.2. W czasie fazy beta nie obowiązują opłaty za zawarte umowy frachtowe

W czasie fazy beta użytkownik nie płaci Loadfox opłat za zawieranie umów frachtowych za pośrednictwem platformy.

3.3. Opłaty transakcyjne za umowy frachtowe zawarte za pośrednictwem platformy LoadFox po zakończeniu fazy beta.

Po zakończeniu fazy beta, Loadfox jest uprawniony do pobrania opłaty (opłaty transakcyjnej) za każdą zawartą umowę frachtową przewozu ładunków oferowanych na platformie. Użytkownik zostanie poinformowany o kosztach wynikających w związku z tą transakcją przed zawarciem każdej transakcji.

3.4. Opłaty z tytułu umów frachtowych pomiędzy użytkownikiem a partnerem frachtowym

Opłaty (w szczególności fracht) pomiędzy użytkownikami z tytułu towarów oferowanych za pośrednictwem platformy należy opłacić poza platformą offline pomiędzy użytkownikami. Loadfox nie jest włączony w ten proces zapłaty i nie oferuje na platformie żadnych funkcji zapłaty.

4. DOSTĘP DO PLATFORMY, PRAWA UŻYTKOWANIA, ZASADY POSTĘPOWANIA

4.1. Użytkownik jest zobowiązany posiadać techniczny dostęp do platformy. Dostęp podczas fazy beta następuje za pośrednictwem Internetu. Z wyjątkiem zwykłych przeglądarek internetowych, użytkownik nie może automatycznie uzyskać dostępu do platformy.

4.2. Loadfox gwarantuje w ramach OWH 98% rocznej dostępności w czasie użytkowania. Dostępność przekraczająca wyżej wymienioną nie jest gwarantowana. Z gwarantowanej dostępności w podpunkcie 4.2 zostają wyłączone okresy serwisowania strony internetowej w niedziele pomiędzy godziną 0:00 a 4:00 rano czasu środkowoeuropejskiego.

4.3. Loadfox przyznaje ograniczone prawo użytkownikowi w celu użytkowania platformy i treści na niej zawartych, nie podlegające przeniesieniu, nie podlegające licencji, prawo do korzystania z platformy i zawartych na niej treści w celu zaplanowania tras frachtu oraz do zawierania z innymi użytkownikami umów frachtowych. Prawo nie obejmuje upoważniania do edytowania, wprowadzania zmian lub ulepszania czy uwsteczniania.

Użytkownik nie może próbować pobierać obiektu ani kodu źródłowego oprogramowania platformy. Użytkownik nie ma prawa do korzystania z infolinii lub innych porad dotyczących korzystania z oprogramowania platformy, dostarczania aktualizacji lub uaktualnień i/lub kodu źródłowego oprogramowania platformy.

4.4. Użytkownik przyznaje Loadfox nie wyłączne, ograniczone na czas trwania OWH, nie podlegające przeniesieniu, podlegające licencji, ograniczone terytorialnie prawo do udostępnionych przez niego informacji frachtowych, do ładowania informacji frachtowych na platformę, udostępniania ich poprzez platformę dla innych użytkowników i przekazywania ich w związku z realizacją umowy osobom trzecim zaangażowanym przez Loadfox (w tym przedsiębiorstwa należące do grupy MAN).

4.5. Loadfox zastrzega sobie prawo do odebrania użytkownikowi prawa do użytkowania lub ewent. do podjęcia kroków prawnych przeciwko użytkownikowi, jeśli ten: zaszkodził platformie, naruszył niniejsze OWH (w szczególności podpunkt 4.6.), naruszył umowę frachtową zawartą z partnerem frachtowym lub używał platformy wykraczając poza jemu przyznane uprawnienia dotyczące użytkowania.

4.6. Użytkownik w związku z korzystaniem z platformy i zawierania oraz realizacji umów frachtowych ma obowiązek przestrzegania następujących zasad postępowania:

4.6.1. Użytkownik ma obowiązek przestrzegać wszystkich mających zastosowanie ustawowych regulacji, w szczególności regulacji dotyczącej utrzymania licencji transportowej, zachowania płacy minimalnej, ochrony ubezpieczeniowej jak i zachowania czasów postoju i jazdy jak i przepisów §§ 407 i następne niemieckiego kodeksu handlowego;

4.6.2. Użytkownik ma obowiązek wprowadzania danych dotyczących informacji frachtowych na platformie zgodnie z prawdą. Informacje te użytkownik ma obowiązek udokumentować na żądanie Loadfox;

4.6.3 Jeśli użytkownik przejmuje towar za pośrednictwem platformy, musi on być przewoźnikiem. Przekazanie oferowanego za pośrednictwem platformy przekazanego przez użytkownika towaru innemu przewoźnikowi jest niedopuszczalne.

4.6.4 Użytkownik ma obowiązek zachowywać się po partnersku, w szczególności wobec swoich partnerów frachtowych jaki i innych użytkowników platformy.

4.6.5 Użytkownik będzie korzystał z platformy wyłącznie w celach określonych w punkcie 1.2, a nie w żadnym innym celu, w szczególności (i) w celu rozpowszechniania treści pornograficznych, rasistowskich, nielegalnych lub w inny sposób obraźliwych, (i) w celu wysyłania niechcianych wiadomości (i) w przypadku fałszywych oświadczeń lub oszustw, (i) w przypadku naruszenia praw własności przemysłowej lub praw osobistych, (i) w przypadku ustanowienia własnych zbiorów danych i/lub (i) w przypadku wprowadzania lub rozpowszechniania złośliwego oprogramowania (np. wirusów);

4.6.6 Użytkownik ma obowiązek zachować w tajemnicy hasła dostępu do Loadfox i nie może ich przekazywać osobom trzecim. Użytkownik ma obowiązek za pomocą własnych środków zapewnienić bezpieczeństwo w taki sposób aby użycie autoryzacji dostępu przez osoby nieupoważnione zostało wykluczone. Hasło osobiste musi być ustawione przez użytkownika przy pierwszym zalogowaniu się.

W przypadku, gdy osoby trzecie dowiedzą się o hasłach użytkownika, muszą one zostać natychmiast zmienione i Loadfox musi zostać o tym poinformowany na piśmie. W przypadku opuszczenia strony przez autoryzowanego pracownika, użytkownik musi zmienić dotychczasowe hasło lub zlecić jego zablokowanie przez Loadfox. Loadfox nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie danych do logowania przez osoby trzecie lub utratę hasła. Użytkownik jest świadomy, że może ponosić odpowiedzialność za szkody w przypadku nieuprawnionego ujawnienia danych do logowania.
W przypadku uzasadnionego podejrzenia nieautoryzowanego dostępu, Loadfox ma prawo (ale nie obowiązek) do zmiany danych do logowania użytkownika lub czasowego zablokowania konta użytkownika.

4.7. W przypadku reklamacji, zgodnie z którą użytkownik nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków wynikających z umowy przewozu lub naruszył niniejsze OWH lub przepisy prawa, Loadfox może przekazać reklamację danemu użytkownikowi i innym użytkownikom, również podając ich nazwy. Użytkownik powinien niezwłocznie (najpóźniej w ciągu tygodnia) na żądanie Loadfox pisemnie ustosunkować się do treści reklamacji.

Loadfox nie jest zobowiązany do sprawdzania indywidualnych reklamacji użytkownika lub przeciwko niemu.

5. ZMIANY OWH I NA PLATFORMIE

5.1 Loadfox może wprowadzać na platformie uzasadnione zmiany techniczne, w szczególności w zakresie niezbędnym do poprawy jej funkcjonalności, wprowadzenia nowych funkcji lub produktów lub spełnienia wymogów prawnych.

5.2. Loadfox może również wprowadzać zmiany w treści platformy, pod warunkiem, że nie zmniejszają one zakresu usług oferowanych użytkownikowi w związku z korzystaniem z platformy lub użytkownik nie sprzeciwił się tej zmianie zgodnie z punktem 5.3 poniżej.

5.3 Użytkownik zostanie poinformowany o uzasadnionych zmianach w treści platformy lub w OWH i ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec tych zmian w ciągu czterech (4) tygodni. Brak sprzeciwu wobec zmiany w ciągu tych czterech (4) tygodni uważa się za zgodę na zmianę, o ile użytkownik w ramach powiadomienia o zmianie zostanie poinformowany o następstwach prawnych.
Jeśli użytkownik sprzeciwi się takiej zmianie, Loadfox ma prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia; ponadto, użytkownik może również wypowiedzieć ogólne warunki umowy bez wypowiedzenia w dowolnym czasie.

6. CZAS TRWANIA UMOWY I PRAWO WYPOWIEDZENIA

6.1. OWH uzgadniane są na czas nieokreślony. OWH mogą zostać wypowiedziane przez użytkownika w dowolnym momencie bez wypowiedzenia. Klient może rozwiązać umowę poprzez usunięcie swojego konta użytkownika na platformie. Loadfox może w każdej chwili wypowiedzieć Regulamin z zachowaniem jednomiesięcznego (1) okresu wypowiedzenia do końca miesiąca.

6.2. Prawo do odstąpienia od umowy z ważnego powodu pozostaje nienaruszone dla obu stron. Przykładem ważnego powodu jest znaczące naruszenie obowiązków przez jedną ze stron, które nie zostało spełnione nawet po upływie terminu dwóch (2) tygodni wyznaczonego przez drugą stronę i w związku z tym dalsze stosowanie się do umowy jest nieuzasadnione z punktu widzenia drugiej strony.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA I ZWOLNIENIE Z NIEJ

7.1. Loadfox ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane umyślnym działaniem i/lub rażącym niedbalstwem Loadfox. Loadfox ponosi odpowiedzialność za szkody, które powstały na skutek zwykłego zaniedbania Loadfox lub jego podwykonawców, tylko w przypadku naruszenia obowiązków kardynalnych. Kardynalne obowiązki to istotne obowiązki wynikające z umowy, które umożliwiają prawidłową realizację umowy i których spełnienie użytkownik ma prawo oczekiwać i wolno mu na nich polegać. W przypadku zwykłego zaniedbania w odniesieniu do naruszenia takich kardynalnych obowiązków, odpowiedzialność Loadfox ograniczona jest do typowo przewidywalnych szkód.

We wszystkich innych przypadkach odpowiedzialność Loadfox za zwykłe zaniedbanie jest wykluczona, chyba że dotyczy szkód na życiu, ciele lub zdrowiu lub roszczeń wynikających z prawa o odpowiedzialności za produkt.

7.2. Zgodnie z niniejszymi OWH Loadfox nie przejmuje żadnej gwarancji i/lub odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie umów frachtowych zawartych pomiędzy użytkownikiem a partnerem frachtowym za pośrednictwem platformy.

Użytkownik zwalnia Loadfox z wszelkich roszczeń partnera przewozowego wysuwanych przez partnera przewozowego wobec Loadfox z tytułu naruszenia obowiązków użytkownika wynikających z umowy przewozowej zawartej pomiędzy użytkownikiem a partnerem przewozowym lub z niniejszych OWH, chyba że użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie obowiązków.

8. POUFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Loadfox i użytkownik zobowiązują się do zachowania tajemnicy na temat innych istotnych informacji poufnych i wykorzystania ich wyłącznie w celu realizacji niniejszych OWH i celu, któremu mają służyć. Wykorzystywanie lub przekazywanie w innych celach (komercyjnych) jest niedozwolone. Zobowiązanie to obowiązuje przez okres dziesięciu (10) lat od zakończenia umowy. Nie ma to wpływu na sekcję 8.3.

8.2. Przepisy dotyczące poufności zawarte w punkcie 8.1 nie znajdują zastosowania, jeżeli informacje poufne były już wyraźnie znane drugiej stronie w chwili zawarcia OWH lub stały się znane osobom trzecim bez naruszenia jakiejkolwiek umowy o poufności, (i) są publicznie znane lub zostaną następnie podane do wiadomości publicznej po zawarciu OWH, (i) mogą być wykorzystywane przez jedną ze stron do innych celów poza niniejszymi OWH za uprzednią zgodą drugiej strony, lub (i) muszą być ujawnione na mocy prawa lub zarządzenia sądu lub organu; w dopuszczalnym i możliwym zakresie, strona zobowiązana do ujawnienia poinformuje drugą stronę z wyprzedzeniem i umożliwi jej podjęcie działań przeciwko ujawnieniu.

8.3. Użytkownik jest świadomy i zgadza się, że informacje o frachcie użytkownika – w tym dane kontaktowe – mogą być udostępnione innym użytkownikom platformy (w szczególności partnerom handlowym użytkownika) za pośrednictwem platformy Loadfox.

Informacje o towarach mogą być również przekazywane podwykonawcom Loadfox (wewnętrznym i zewnętrznym) w celu zapewnienia zgodności z niniejszymi OWH.

8.4. Dokumenty przesłane przez użytkownika na platformę są przechowywane na platformie przez Loadfox w postaci zaszyfrowanej.

9. INNE POSTANOWIENIA

9.1. Jeżeli oddanie do dyspozycji platformy nie jest możliwe z powodu działania siły wyższej, Loadfox zostanie zwolniony z dostarczenia platformy na czas i w zakresie, w jakim będzie to miało miejsce, pod warunkiem, że Loadfox przedsięwziął odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia konsekwencji. Siła wyższa oznacza każde zdarzenie pozostające poza kontrolą Loadfox, które uniemożliwia Loadfox, w całości lub w części, wykonanie jego zobowiązań, w tym szkody pożarowe, powodzie, strajki i legalne lokauty, jak również zakłócenia systemu lub polecenia rządowe, na które Loadfox nie ma wpływu.

Loadfox niezwłocznie powiadomi użytkownika o wystąpieniu i wyeliminowaniu siły wyższej i dołoży wszelkich starań, aby zaradzić tej sile wyższej i ograniczyć jej skutki, na ile to możliwe.

9.2. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWH są lub staną się nieważne w całości lub w części, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Zamiast nieważnego postanowienia, strony uzgadniają ważne postanowienie, które jest jak najbardziej zbliżone do znaczenia i celu nieważnego postanowienia. Luka w tych OWH zostanie odpowiednio wypełniona.

9.3. Zmiany i uzupełnienia niniejszych OWH muszą być dokonywane w formie tekstowej (również online lub pocztą elektroniczną). Dotyczy to również dla uzgodnień dotyczących zniesienia konieczności formy pisemnej.

9.4. Niniejsze OWH podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec (z wyłączeniem przepisów kolizyjnych). Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla sporów wynikających z niniejszych OWH lub w związku z nimi jest Monachium.

Stan: maj 2017