Ogólne warunki LoadFox GmbH

1. Obszar zastosowania

1.1 Poniższe Ogólne Warunki (zwane dalej OW) dotyczą wszystkich ofert i usług, opisanych w szczególności w punkcie 2 niniejszych OW, oferowanych przez LoadFox GmbH, Dachauer Straße 667, DE-80995 Monachium, Niemcy (dalej Dostawca).

1.2 Wszystkie oferty dostawcy są kierowane wyłącznie do handlowców w rozumieniu § 14 BGB (zwanych w niniejszym dokumencie klientami).

1.3 Niniejsze Ogólne Warunki mają wyłączne zastosowanie do relacji umownych pomiędzy dostawcą a klientem. Inne warunki klienta są wyraźnie wyłączone. Włączenie odmiennych warunków klienta wymaga pisemnej zgody dostawcy.

2. Usługi świadczone przez dostawcę

Dostawca prowadzi platformę internetową. Celem platformy jest pośrednictwo usług transportowych (towarów lub ładunku) pomiędzy spedytorami a przewoźnikami. Po udanej rejestracji, klienci mają możliwość zaoferowania oraz wyszukania przewozu i/lub przestrzeni ładunkowej (przestrzeń towarowa/trasy przewozu/pojemności) na platformie. Poprzez sugestie wyświetlane na platformie, klienci mogą się ze sobą kontaktować i bezpośrednio zawierać umowy przewozu.

Wszelkie szczegóły znajdują się w opisie platformy, pod linkiem [wstaw link] i stanowią one integralną część niniejszych warunków.

Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub rozszerzenia funkcjonalności, treści i struktury platformy, o ile realizacja umowy zawartej z klientem nie dozna przez to uszczerbku lub znacznego uszczerbku.

3. Przedmiot umowy

3.1 Przedmiotem relacji umownych pomiędzy dostawcą a klientem jest dostęp do platformy opisanej w punkcie 2 oraz usługi na niej oferowane. Dostęp do platformy jest możliwy poprzez interfejs internetowy i/lub, o ile zostanie to uzgodnione w umowie, poprzez interfejs programowania aplikacji (API).

3.2 Dostawca udziela klientowi dostępu do platformy na okres obowiązywania umowy. W zależności od indywidualnych uzgodnień zawartych w umowie, klient otrzymuje konto i oddzielny dostęp dla każdego użytkownika, wymienionego przez klienta oraz, jeśli dotyczy, dla dostępu API dla aplikacji wskazanych przez klienta (aplikacje są rozumiane jako aplikacje wewnętrzne klienta, które umożliwiają dostęp do platformy dostawcy poprzez API).

4. Zawarcie umowy

4.1 Umowa pomiędzy dostawcą a klientem jest zawierana w momencie rejestracji klienta na platformie dostawcy i otrzymania potwierdzenia od dostawcy.

4.2 Klient może zarejestrować się na platformie online. Klient jest zobowiązany do podania zgodnych z prawdą danych i informacji wymaganych dla rejestracji. Ponadto klient zobowiązuje się aktualizować dane na platformie.

4.3 Dostawca ma prawo sprawdzić rejestrację klienta i jeżeli będzie to konieczne, odrzucić ją. Dostawca jest również uprawniony do odmowy dostępu poszczególnym użytkownikom lub aplikacjom klienta. Może zażądać od klienta dowodu na prawdziwość podanych informacji, w szczególności dotyczących jego funkcji jako przewoźnika. Dostawca ma prawo również uzyskać informację o zdolności kredytowej klienta. Klient nie ma prawa żądania uczestniczenia w platformie.

5. Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

5.1 Dostawca i klient zawierają umowę na czas nieokreślony.

5.2 Klient może rozwiązać umowę w dowolnym momencie za wypowiedzeniem i zażądać usunięcia swojego konta.

5.3 Dostawca ma prawo rozwiązać umowę wiążącą go z klientem za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca.

5.4 Prawo do rozwiązania umowy w trybie wyjątkowym, z podaniem uzasadnionej przyczyny, pozostaje niezmienione.

5.5 Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną (forma tekstu jest wystarczająca).

6. Płatność

6.1 Płatność zostanie uzgodniona na podstawie indywidualnych umów i/lub transakcji. O ile nie uzgodniono inaczej w danej umowie, termin płatności faktur dostawcy wynosi 30 dni.

6.2 W przypadku przekroczenia terminu płatności lub w przypadku braku płatności, dostawca będzie uprawniony do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości 9 punktów procentowych ponad podstawową stawkę odsetek, chyba że uzgodnione zostały wyższe stawki odsetek. Dostawca zastrzega sobie prawo do ubiegania się o dalsze odszkodowanie z tytułu niedotrzymania terminu płatności.

6.3 Wszelkie roszczenia pieniężne pomiędzy klientami wynikające z umów przewozu, do zawarcia których doszło w drodze pośrednictwa na platformie, klienci są zobowiązani rozliczać między sobą. Dostawca nie bierze udziału w tym procesie zapłaty i nie oferuje funkcji dokonywania płatności na platformie.

7. Prawa i obowiązki klienta

7.1 Przed zawarciem umów przewozu, klient jest zobowiązany do przekazania zgodnych z prawdą danych i informacji wymaganych przez platformę, zarówno tych dotyczących klienta – na przykład danych kontaktowych, licencji transportowych i zaświadczeń o ubezpieczeniach – oraz dotyczących przewozu i przestrzeni ładunkowej. Dane określone w zdaniu 1 muszą być aktualizowane przez klienta, w razie ich zmiany.

7.2 W przypadku generowania sugestii przez platformę dla klienta, klient jest zobowiązany do samodzielnego sprawdzenia sugestii (trasa, kolejność zadań, połączenie ładunków, wymagane pojazdy, zgodność z czasem jazdy i czasem badań) pod względem ich prawidłowości, aktualności i wykonalności, przynajmniej na podstawie map własnych klienta oraz, jeśli to konieczne, poprzez uzyskanie (dodatkowych) informacji od stron trzecich lub partnera przewozu przed rozpoczęciem kursu.

7.3 Klient jest odpowiedzialny za dostęp techniczny do platformy.

7.4 Klient jest zobowiązany do zagwarantowania bezpiecznego dostępu do platformy, w szczególności do zachowania tajności haseł i zabezpieczenia dostępu przez API zgodnie z aktualną praktyką. Klient nie może zezwalać na dostęp do platformy osobom nieupoważnionym, użyczając im swoje dane służące do uzyskania dostępu lub poprzez API. Jeżeli osoba nieupoważniona pozna dane służące do uzyskania dostępu, klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym dostawcy i do zmiany danych służących do uzyskania dostępu. Klient nie może również udzielać dalszych praw korzystania z platformy (licencji) stronom trzecim.

7.5 Klient zobowiązuje się przestrzegać zasad postępowania określonych w punkcie 9 niniejszych OW, podczas korzystania z platformy oraz realizacji umów przewozu, będących przedmiotem pośrednictwa. W szczególności, klienci mogą zaoferować przewóz lub przestrzeń ładunkową wyłącznie w przypadku spełnienia odpowiednich wymagań prawnych.

7.6 Klient akceptuje warunki dotyczące licencji i korzystania stron trzecich (w szczególności dotyczących korzystania z map), których usługi stanowią część usług platformy.

7.7 Klient może złożyć reklamację u dostawcy, jeżeli umowa przewozu zawarta przy pomocy platformy, nie została należycie wykonana i/lub jeśli przewoźnik złamał prawo i/lub niniejsze OW, a w szczególności zasady postępowania określone w punkcie 9. Dostawca jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku reklamacji, klient zezwala dostawcy na przekazanie reklamacji, w tym nazwiska reklamującego, stronie zainteresowanej w celu uzyskania jej komentarza. Klient nie ma prawa zmusić dostawcy do zbadania reklamacji lub przekazania jej dalej lub działania na szkodę innych klientów. W przypadku sporów z innymi klientami dotyczących umów przewozu, zawartych dzięki pośrednictwu na platformie, klient może wszcząć postępowanie sądowe.

7.8 Klient nie może podejmować prób pobrania, kopiowania lub modyfikowania przedmiotu lub kodu źródłowego platformy i/lub bazowego oprogramowania. W szczególności, w przypadku dostępu za pomocą API, klient musi zapewnić, że żadne złośliwe oprogramowanie nie dotrze do serwerów dostawcy, oraz że żadne próby manipulacji lub nadużyć w dowolnej formie nie będą możliwe do przeprowadzenia.

7.9 Klient powstrzyma się od wszelkich działań i kroków, które mogłyby zagrozić, naruszyć lub godzić w zgodne z prawem interesy dostawcy. W szczególności, klient jest zobowiązany zapewnić, że użytkownicy wymienieni przez niego, również przestrzegają postanowień umowy i korzystają z platformy zgodnie z niniejszą umową. Powyższe dotyczy również korzystania z platformy za pomocą odpowiednich aplikacji do API.

7.10 Klient nie może ładować na platformie zakazanych lub nielegalnych treści lub ofert – bez względu na to, czy są one zakazane na mocy prawa karnego, naruszają prawa stron trzecich, czy są nielegalne z innych powodów.

8. Prawa i obowiązki dostawcy

8.1 Dostawca ma prawo do korekty lub uzupełnienia niepełnych informacji w danych klienta lub informacji dotyczących przewozu lub przestrzeni ładunkowej, w możliwym zakresie.

8.2 W przypadku naruszeń niniejszych OW, w szczególności zasad postępowania określonych w punkcie 9 niniejszych OW, lub obowiązków wynikających z umów przewozu zawartych na platformie, dostawca jest upoważniony do czasowego zablokowania konta klienta, według jego własnego uznania. To samo dotyczy w przypadku nieuprawnionego lub niewłaściwego korzystania z platformy. Prawo dostawcy do rozwiązania umowy pozostaje bez zmian.

8.3 Klient udziela dostawcy prawa do korzystania z informacji dotyczących klienta, przewozu lub pomieszczenia ładunkowego, udostępnionych przez klienta w ramach realizowania obowiązków umownych, w szczególności do przekazania takich informacji platformie, przechowywania ich na platformie w formie zaszyfrowanej, udostępnianie ich innym klientom – bez względu na to, w jaki sposób uzyskują oni dostęp do platformy – oraz do przekazywania ich stronom trzecim zaangażowanym przez dostawcę w ramach realizacji umowy.

8.4 W momencie rejestracji oraz przy okazji przewozu lub oferowanej przez klienta przestrzeni ładunkowej, dostawca ma prawo zażądania od klienta dokumentów, na podstawie których można zweryfikować informacje otrzymane od klienta.

8.5 Ponieważ platforma jest nieustannie rozbudowywana, w szczególności w zakresie jej funkcjonalności, dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych w platformie i wprowadzania nowych funkcji lub produktów. W przypadku zmian ograniczających lub mających negatywny wpływ na poprzednie funkcje lub usługi, dostawca poinformuje klienta o planowanej zmianie na przynajmniej cztery tygodnie przed jej wprowadzeniem, drogą elektroniczną na adres podany przez klienta. Jednocześnie, klient ma prawo do rozwiązania umowy w momencie zmiany usługi, które to prawo musi zostać wykonane nie później niż na dwa tygodnie przed ogłoszoną datą zmiany. Dla swej ważności wypowiedzenie musi mieć formę tekstową (e-mail na adres: support@loadfox.eu).

9. Zasady postępowania

9.1 Następujące postanowienia mają zastosowanie szczególnie, ale nie wyłącznie, jako zasady postępowania dotyczące korzystania z platformy i umów przewozu zawieranych przez klientów za pomocą platformy.

9.2 Indywidualne zasady postępowania:

(1) Strony umowy przewozu zawartej za pomocą platformy zapewnią zachowanie zgodności z obowiązkami umownymi i obowiązującymi przepisami ustaw.

(2) Klient jest zobowiązany do postępowania w duchu partnerstwa względem swoich partnerów przewozu i innych klientów platformy.

(3) Klient może korzystać z platformy i jej funkcji wyłącznie w celu realizacji umowy.

(4) Klient nie może korzystać z danych i informacji udzielonych mu za pomocą platformy w żadnym innym celu, niż w celu realizacji umowy lub umowy przewozu zawartej za pomocą platformy.

(5) Wszelkie informacje przekazane przez użytkownika odnośnie do swojej firmy, samego użytkownika, przewożonych towarów i/lub przestrzeni ładunkowej, muszą być zgodne z prawdą i aktualne.

10. Odpowiedzialność i wyłączenie

10.1 Dostawca jest odpowiedzialny za umyślne działanie i rażące zaniedbanie. W przypadku niewielkiego zaniedbania, dostawca jest odpowiedzialny wyłącznie w przypadku naruszenia zasadniczego obowiązku umownego, którego wykonanie jest niezbędne do odpowiedniego wykonania umowy i na którego wykonanie może zasadniczo liczyć klient, jak również w przypadku szkody, wynikającej z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu.

10.2 W przypadku niewielkiego zaniedbania, odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty typowego i możliwego do przewidzenia odszkodowania.

10.3 Powyższe postanowienia mają również zastosowanie wobec dyrektorów zarządzających, kierowników wykonawczych, pracowników i agentów dostawcy.

10.4 W przypadku awarii systemu, dostawca odpowiada wyłącznie do uzgodnionej kwoty wynagrodzenia za okres utrzymywania się awarii.

10.5 Dostawca nie będzie odpowiedzialny za nieprawidłowości w ofertach, wynikających z przyczyn, za które dostawca nie odpowiada. Obejmuje to w szczególności siłę wyższą, czynności stron trzecich niedziałających w imieniu dostawcy lub awarii systemu pozostających poza sferą kontroli dostawcy.

10.6 Dostawca nie jest odpowiedzialny za poprawność, kompletność i/lub aktualność danych i informacji podanych przez dostawcę, dotyczących przewozu lub przestrzeni ładunkowej. Dotyczy to w szczególności informacji przekazanych przez klienta, które są niepoprawne z winy klienta.

10.7 Sugestie generowane przez platformę są jedynie niewiążącymi informacjami, tak więc dostawca nie czerpie z nich ekonomicznych korzyści i nie gwarantuje możliwości ich realizacji.

10.8 Dostawca nie jest odpowiedzialny za odpowiednią obsługę umów przewozu ani za jakiekolwiek szkody poniesione przez klienta w wyniku transportu.

10.9 Klient zwalnia dostawcę z odpowiedzialności za szkody wyrządzone innemu klientowi przez klienta lub jego agentów w wyniku naruszenia obowiązków określonych w umowie przewozu.

11. Zakaz cesji i wzajemnego rozliczenia należności

11.1 Niniejsza umowa wyłącza możliwość częściowego lub całkowitego przeniesienia praw klienta wynikających z umowy z dostawcą, na strony trzecie.

11.2 Klient jest uprawniony jedynie do rozliczenia z dostawcą wzajemnych należności, które są niekwestionowane lub prawnie obowiązujące.

11.3 Klient nie może wykonać prawa zatrzymania wobec dostawcy, które nie wynikło na mocy niniejszej umowy.

12. Poufność i ochrona danych

12.1 Dostawca i klient zobowiązują się zachować informacje otrzymane w ramach stosunków umownych w tajemnicy. Dotyczy to w szczególności danych klienta przechowywanych na serwerach dostawcy.

12.2 Jeżeli dostawca przekaże dane i/lub informacje stronom trzecim w celu realizacji umowy, dostawca zapewni, że strona trzecia będzie przestrzegać regulacji prawnych, w szczególności RODO.

12.3 Klient nie będzie publikował, rozpowszechniał, w dowolny sposób udostępniał stronom trzecim lub używał danych lub informacji, które uzyskał w ramach relacji umownych, do innych celów, które nie są związane z realizacją umowy. Dotyczy to w szczególności sugestii wygenerowanych dla niego przez platformę. To postanowienie pozostaje w mocy również po rozwiązaniu stosunku umownego pomiędzy klientem a dostawcą.

13. Zmiana Ogólnych Warunków

Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Dostawca poinformuje klienta o wszelkich zmianach w niniejszych OW drogą mailową, na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Jeżeli klient nie sprzeciwi się takim zmianom w terminie dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia o zmianie, zmiany będą uznane za zaakceptowane. Klient zostanie oddzielnie poinformowany o prawie do wniesieniu sprzeciwu oraz prawnych konsekwencjach milczenia.

14. Postanowienia końcowe

14.1 Umowa pomiędzy dostawcą a klientem będzie podlegała prawu niemieckiemu. Zastosowanie prawa handlowego ONZ jest wyłączone.

14.2 Miejscem wykonania [przedmiotu umowy] jest siedziba dostawcy.

14.3 Jeżeli klient jest handlowcem, miejscem jurysdykcji będzie siedziba dostawcy. Jednakże, dostawca jest również uprawniony do pozwania klienta w wydziale sądu właściwego dla jego siedziby.

14.4 Jeżeli dowolne postanowienie niniejszej umowy stanie się nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień umowy. Postanowienie nieważne zostanie wymienione na postanowienie, które będzie w jak największym stopniu odzwierciedlać znaczenie i cel ekonomiczny nieważnego postanowienia. Niniejsze postanowienie dotyczy również luk w umowie.

14.5 Nie zawarto żadnych dodatkowych ustnych porozumień. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i/lub dodatki do niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności zgody obu stron wyrażonej na piśmie (forma tekstowa jest wystarczająca). To samo dotyczy zmian niniejszego postanowienia.

Version: 1st of Februar 2019